مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
MVTS + S9 Billing -

Shared Server + VOS3000 + 300cc call - 300 Concurrent Calls With Server
Processore : Intel Quad Core
Memory : 1 GB
HDD : 40 GB
24x7 Monitoring System
99.99% Up time Gurantee
OS: CentOs 5.x

Shared Server + VOS3000 for 1k CC Calls - 1000 Concurrent Calls With Server
Processore : Intel Quad Core
Memory : 2 GB
HDD : 40 GB
24x7 Monitoring System
99.99% Up time Gurantee
OS: CentOs 5.x

VOS3000 + Server for 2k CC Calls - 2000 Concurrent Calls With Server
MotherBoard : DG35EC
CPU : E3-1220
Memory : 8GB
Harddrive : 500G
24x7 Monitoring System
99.99% Up time Gurantee
OS: CentOs 5.x

VOS3000 + Server for 3k CC Calls - MotherBoard : DG35EC
CPU : E3-1240
Memory : 16 GB
Harddrive : 1TB
OS : CentOS 5
24x7 Monitoring System
99.99% Up time Gurantee

VOS3000 + Server for 4000 CC Calls -
Quad Core Xeon
24 GB RAM
1 TB HDD
Backup HDD
100 MBps Port
10,000 GB Premium B/W
5 IP
CentOs


VOS3000 + Server for 5k CC Calls - Dual CPU Xeon 5520
32 GB RAM
1 TB HDD
Backup HDD
100 MBps Port
10,000 GB Premium B/W
5 IP
CentOs

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.198.235.165) وارد شده است.