مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Dedicated Server - D1 -

Server Specification:
E3-1220
8GB RAM
500GB Hard Drive
yes Backup HDD
100MBPS Network
2500GB Bandwidth

Dedicated Server - D2 -

E3-1240
16GB RAM
1TB Hard Drive
Yes Backup HDD
100MBPS Network
3000GB Bandwidth

Dedicated Server - D3 -

Server Specification:
Quad Core Xeon
24GB RAM
1 TB Hard Drive
Yes Backup HDD
100MBPS Network
10000GB Bandwidth

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (54.198.212.30) وارد شده است.