مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
Dedicated Server + VoIPSwitch + For 150cc -

Server Specification:
8GB RAM
2.27 GHz Processor
1000GB Hard Drive
100Mbit Uplink Port
Windows 2003 Std. Edition Server
Software : Free Pre Installed VoIPSwitch*

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.81.73.233) وارد شده است.